Байгууллагын алсын хараа

CHK Biotech нь бүх хүмүүсийн эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдлын ашиг тусын тулд молекулын оношлогооны шинэ технологийг нэвтрүүлж, олон нийтэд үр өгөөжөө өгөхийг эрмэлздэг.

1602137738257